Please reload

שבועה בבית הדין הייתה התגלמות של צדק באשכנז של ימי הביניים, והיווה תחליף לגיטימי כאשר לא היו ראיות או עדים. הרבה מקרים שהובאו בפני בית-הדין סוכמו בשבועה שהביאה לידי פסיקה וסגרה את התיק. יהודי ימי-הביניים התייחסו לשבועה בכובד ראש, ולכן רבים ניסו להימנע משבועה, היות והיא...

רבים מהיהודים אירופה בימי הביניים התפרנסו ממתן הלוואות בריבית לשכניהם הנוצרים. נוצרי היה מקבל מיהודי סכום כסף הנחוץ לו לעסקיו, ומתחייב להחזיר ליהודי את אותו הסכום לאחר זמן קבוע, בתוספת תשלום נוסף. שירות זה, אותו מספקים היום בנקים וחברות אשראי, היה נחוץ מאוד גם בימי הבי...

יהודי אירופה בימי הביניים חיו לרוב בקהילות שישבו בתוך ערים. היהודים חיו בדרך כלל ברחובות מוגדרים, לעיתים כאלו שהופרדו בחומה משאר יושבי העיר. למרות זאת, הם היו מעורבים מאוד בחיי העיר, בעיקר בתחומי המסחר והבנקאות. רבים מהנוצרים נמנעו מלעסוק בבנקאות ומסחר מסיבות דתיות וחב...

התאלמנות, הן של גברים והן של נשים, לא הייתה דבר נדיר בימי-הביניים. הספרות היהודית הימי-ביניימית עסקה רבות בסוגיות הקשורות להתאלמנות, ובעיקר התאלמנותן של נשים. הקטע הבא, מתוך ספר חסידים, יכול לעזור לנו להבין קצת יותר על חייהן של אלמנות יהודיות בימי הביניים ועל הבעיות שב...

היהודים באירופה של ימי הביניים חיו תחת שלטון נוצרי, נמצאו במעמד פוליטי נחות, וסבלו לעיתים מרדיפות והתנכלויות. היחסים בין הרוב הנוצרי למיעוט היהודי היו בתקופות רבות מתוחים, ונוצרים רבים חשו עוינות כלפי היהודים שסירבו להתנצר ולהיטמע בחברה שסבבה אותם. למרות זאת, הייתה קיי...

באלו משלחי יד עסקו נשים ואנשים בימי הביניים? מי היו אחראים על פרנסת המשפחה? היכן ובאיזה אופן עסקו במשלחי היד השונים? האם היו בתי מלאכה? והאם יש הבדלים בין משלחי יד של יהודים ונוצרים באירופה בימי הביניים?

במחצית המאה ה-13 נדרשו כל הגילדות (התאגדויות של בעלי משלח יד משותף...

בדיוק כמו בימינו, גם בימי הביניים הוטלו מסים מסוגים שונים על האוכלוסייה. כך למשל הוטלו מסים על ייצוא של סחורות מחוץ לעיר או על ייבוא סחורות לתוכה, וכן מסים על בעלי משלחי יד מסוימים כמו מסים על קצבים או מוכרי יין ועוד.

בעשור האחרון של המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14 ביקש המל...

Please reload