Please reload

תורת הגמול – שאלת השכר והעונש על קיום או אי-קיום מצוות – היא שאלה בעלת משמעות רבה עבוד האדם המאמין. אחת הבעיות המרכזיות עבור האדם המאמין היא ההתמודדות עם חוסר ההתאמה בין הגמול הנראה לעין לבין מעשיו של אדם:  כיצד ייתכן ש"צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" (תלמוד בבלי, ברכות ז ע"...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.