Please reload

מקור זה יתייחס לתיאור של סדר ליל שישי בביתה של אלמנה מתוך ספר האגור. המקור חושף כמה ממדים, הראשון הוא – מה על אלמנה לעשות כאשר אין איש בביתה שיקדש וינהל את סדר השבתות והחגים? והשני הוא, מה מקומה של הקהילה בחיי הפרט באשכנז של ימי הביניים- העת החדשה המוקדמת? עד כמה חברי...

Please reload

Please reload

מקורות חדשים
חיפוש לפי מילות מפתח
חיפוש לפי קטגוריות

© 2023 by Beyond the Elite.