Please reload

מקורות אחרונים

אישה עם זקן: כיצד עברו ממקום למקום בימי הביניים?

נסיעות בין ערים בימי הביניים היו מסוכנות מאוד. בין מדינות בכלל, ובין ערים בפרט, הייתה מעט מאוד אכיפת חוק, והנוסעים היו מטרות נוחות לשודדים או אנסים שארבו בדרכים. היהודים היו בסכנה גדולה עוד יותר בעת נסיעה מאשר לא יהודים. אנשים התמודדו עם הסכנה בכמה דרכים: הם נסעו בקבוצות או התחפשו כדי שלא לחשוף את עצמם לסכנה.

 

 

 איור מתוך הגדת נירנברג השנייה, פוליו 18v. כתב היד מצוי באוסף דיוויד סופר, לונדון. 

 

יש כמה סיפורים ב"ספר חסידים" שמתעדים את המציאות הזו. ספר זה, שהתחבר במאות ה-12 - 13 בגרמניה, מכיל סיפורים, דרשות, ומשלים בעלי לקח מוסרי שניתן ללמד מתוכם על חיי היהודים בגרמניה. הספר נכתב על ידי קבוצה המכונה "חסידי אשכנז", ששמו דגש על קיום מצוות ומילוי רצון האל. חסידי אשכנז נטו להוכיח את הציבור היהודי על חוסר האדיקות שלהם בקיום מצוות. הסיפורים ב"ספר חסידים" דומים לאלו המצויים באוספים של דרשות ומשלים על לקחים דתיים ומוסריים שהיו קיימים בעולם הנוצרי בתקופה זו. 

 

המקור הבא מדגים את המתח בין האיסור בתורה 'לא ילבש גבר שמלת אשה'  – האיסור על לבישת בגדים המיוחדים לבני המין השני – לבין הסכנה האמיתית לנשים שנסעו ללא הגנה בין ערים. הפסוק "לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה, וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה, כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה" (דברים כב 5), אוסר במפורש אישה להתחפש כגבר, או גבר כאישה. אבל חסידי אשכנז גם לא רצו לסכן את יהודים כשהם נסעו, והציעו פתרון יצירתי לבעיה.

המקור מופיע בספר חסידים, בכתב יד פארמה סימן רז

 

"מעשה באשה יפה מאד שהלכה עם בעלה בדרך ועשתה לה משער חבירתה זקן ושמה בפנים שלה והרואה אותה היה סבור שהיתה איש ונוצלה [...]

 

וכגון בחורים שאין להם זקן וילבשו בגדי נשים להנצל או לבוש נכרי להתעות האויבים [...]"

 

נוצלה: ניצלה

לבוש נוכרי: יש כמה פירושים ללבוש זה. יכול להיות שיהודים ונוצרים לבשו בגדים שהיו עשויים מבדים שונים, או שנוצרים נסעו לבושים בבגדים שעליהם סימן של צלב.

להתעות האויבים: כדי שלא יוכרו כיהודים.

שאלות לדיון

1. מי צריך להתחפש בשני הסיפורים האלו, ומדוע?

2. אלו תחפושות עמדו לרשות האנשים השונים?

3. האם לדעתכם יש הבדל בין התחפושות השונות?

4. כיצד גברים ונשים מתחפשים אחרת, לפי הסיפורים? מדוע, לדעתכם?

5. מצאו שלושה הבדלים בין הסיפור על האישה היפה לבין הסיפור על הבחורים. אפשר להתייחס לקטגוריות הבאות: הדמויות בסיפור, מי מתחפש, פרטי רקע של המקרה, מה קורה לדמויות

6. מדוע לדעתכם הסיפורים מסופרים באופן שונה?

7. האם יש מסר אחיד, או מסרים שונים - אחד לגברים ואחד לנשים? בססו את עמדתכם על הסיפורים.

8. האם לדעתכם הסיפורים האלו מתאימים לאיסור המקראי "לא ילבש גבר שמלת אישה"?

9. לפי הסיפורים, איזה כוח חברתי היה לנערים ולנשים בימי הביניים?

 

 

עורכת: מירי פנטון

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload