Please reload

מקורות אחרונים

האהבה מנצחת הכל

בשנת 1998, נתגלתה במטמון יהודי בעיר ארפורט חגורה שהייתה ככל הנראה בבעלות של יהודי. החגורה הורכבה מרצועה צרה של אריג צבוע אדום, שלאורכה חוברו שבעים ותשע לוחיות מלבניות שבתוכן נחקקו כתובות בגרמנית ובלטינית. יחדיו, כל השבעים ותשע הלוחיות הרכיבו ככל הנראה שיר אהבה לירי בן התקופה. כתובת נוספת, נחקקה על צדה הפנימי של החגורה:  “AMOR VINCIT OMNIA MIT LIB” ובתרגום לעברית, "האהבה מנצחת הכול- עם האהבה". כתובת הזו הינה פראפרזה על אמירתו המפורסמת של המשורר הרומי ורגיליוס (70 -19 לפנה"ס): "האהבה מנצחת הכל, בואו נכנע לה" (ראו איור).

 

 ההופעה של כתובות האהבה אצל לא פחות ממפתיעה, ולא בכדי. למעשה, המקורות בני התקופה מתמקדים בהיבטים פרגמטיים, תוך שהם מפנים את הזרקור בעיקר לאינטרסים הכלכליים והחברתיים של המשפחה והקהילה כמו גם לייחוס, ופחות לבחירה ולהסכמה החופשית של בני הזוג להינשא האחד לשני. ואף על פי כן, נראה שהתמונה מורכבת יותר, ושלמעשה, לפחות אצל חלק מהיהודים, האהבה והבחירה החופשית היו שיקול של ממש. הלך רוח זה, הושפע בין היתר מתמורות שהתחוללו באירופה הנוצרית החל באותן המאות, ובעיקר: ההקפדה של הכנסייה לקבל את הסכמתם המפורשת של בני הזוג להינשא זה לזו, כמו גם חשיפתם של היהודים לז'אנר, לגינונים ולאיקונוגרפיה של האהבה החצרונית ששטפה את חצרות אירופה בתקופה הזו.

 

ברוח זו כותב לדוגמה ר' יהודה בר שמואל החסיד, מחבר ספר חסידים שפעל בשפייר וברגנסבורג (1140–1217), על נסיבות היכרותם של זוג צעירים:

 

"יהודי אחד היה חפץ באשה אחת שהיה אוהב אותה והיא אותו ושלח שדכנים לאביה ולאמה ואמרו בתינו אינה רוצה והיא שלחה בסתר אנכי חפיצה בך אבל אבי ואמי עוסקין בשידוך אחר רק תמתין כי לא יקחני ואחר כך יעסקו בי עליך רק תעסוק תחילה האיך נוכל להתפרנס"

 

(ספר חסידים (מהד' פארמה), עמ' 286, סימן תתשלא).

שאלות לדיון

1. מה בין חפץ כמו חגורה לאהבה, כיצד קשר זה בא לידי ביטוי במיקומה על הגוף?

2. בדקו באינטרנט את משמעות הביטוי "חגורת צניעות". על מי "חגורת הצניעות" אמורה להגן, וממה?

3. מדוע לדעתכם מקורות מימי הביניים בוחרים דווקא להצניע את החשיבות רגשות האהבה, ככוח המניע שבין צעירים רווקים? חשבו גם על מי שכותב את הטקסטים הללו - רבנים, גברים, ובעלי תפיסה פטריארכלית של החברה.

4. כיצד בישראל של שנות ה-2000 נוצרות התקשרויות בין בני זוג? מנו את הדרכים האפשריות בחברות השונות שחיות בישראל (חילונים, דתיים, מיעוטים וכד'). האם חפצים משחקים תפקיד בהתקשרויות בין בני זוג? אלו חפצים, וכיצד?

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload