Please reload

מקורות אחרונים

הדלקת נרות שבת

כשאתם חושבים על סמלים של בית יהודי, נרות שבת תופסים מקום מרכזי. אבל מבין שלל האיורים בכתבי היד האשכנזיים מימי הביניים מופיע רק איור אחד של הדלקת נרות שבת. האיור מופיע בכתב יד של מחזור עם תפילות לכל השנה ומדרשים על עשרת הדברות שנוצר בסביבות 1300 בגרמניה. האיור שלפניכם מופיע בחלק של המדרשים על הדיבר הרביעי, "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ 7) באיור יש שני חלקים: אישה המדליקה נרות במנורה תלויה, וגבר ואישה היושבים לסעודת שבת, כאשר המנורה תלויה מעליהם. הטקסט שמופיע מעל לאיור הוא נוסח הקידוש על היין שנהוג לברך בארוחת שבת.

 

שאלות לדיון

1. מה באיור יכול לסמל שזו סצנה של שבת, מלבד נרות השבת?

2. במה הדלקת נרות שבת באיור שונה מהדלקת נרות המוכרת לכם בישראל של המאה ה-21?

3. מדוע לדעתכם אין איורים נוספים של הדלקת נרות שבת בכתבי יד אשכנזיים מימי הביניים?

4. נסו לאפיין את מעשי האישה בכניסת שבת ואת מעשי הגבר, לפי האיור.

 

 

עורכת: אריאלה להמן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload