Please reload

מקורות אחרונים

לעבודה ולמלאכה - מקצועות בימי הביניים

באלו משלחי יד עסקו נשים ואנשים בימי הביניים? מי היו אחראים על פרנסת המשפחה? היכן ובאיזה אופן עסקו במשלחי היד השונים? האם היו בתי מלאכה? והאם יש הבדלים בין משלחי יד של יהודים ונוצרים באירופה בימי הביניים?

 

במחצית המאה ה-13 נדרשו כל הגילדות (התאגדויות של בעלי משלח יד משותף) בעיר פריס להירשם בפני נציג שלטוני ולקבוע כללים לעיסוק במשלחי היד בהם עסקו. הרישום והכללים נרשמו בספר המכונה "ספר המקצועות של Etienne Boileau". תחת כל כותרת של משלח יד נרשמו מספר כללים למי שעוסקים במקצוע – הכשרות שיש לעבור ומי רשאי/ת להכשיר, משך הזמן, למי מותר ולמי אסור לעסוק במשלח היד המדובר, באלו ימים מותר לעסוק במשלח היד וכדומה. מאה שלושים ואחת גילדות, המייצגות מאה שלושים ואחד משלחי יד שונים נרשמו בספר המקצועות. לפניכן/ם דף לדוגמא מתוך ספר המקצועות:

 

 

שאלות לדיון

1. ערכו רשימה של משלחי יד שלדעתכם עסקו בהם בימי הביניים. האם ובאיזה אופן שונים משלחי היד של ימי הביניים ממשלחי היד המוכרים לנו כיום? שערו מה הגורמים לשוני.

2. באלו קטגוריות ניתוח ניתן להשתמש בבחינת הנתונים בספר המקצועות? (מגדר, מקצועות, דת וכו')

3. כיצד ניתן ללמוד מספר המקצועות על הבדלים במשלחי יד בהם עסקו נשים וגברים בימי הביניים? האם לדעתכם שוני כזה יבוא לידי ביטוי בכללים הנמנים בספר המקצועות?

4. התבוננו שנית בתמונה מתוך כתב היד. רשמו לפניכם את מבנה הדף ושערו מה נכלל בכל אחד מהחלקים (כולל הערות ומחיקות). כיצד עיון בכתב יד עשוי לסייע לנו להבין את התהליך של רישום משלחי היד במאה ה-13?

5. ברישום משלח היד של טווית משי תוך שימוש בכישור קטן (Des Fileresses de soie a petiz fuizeaux), נכתבו מרבית ההוראות בלשון נקבה, למעט ההוראות המתייחסות למאסטר, מכשיר השוליות, שההוראות לגביו נרשמו בלשון זכר. מה לדעתכם ניתן ללמוד מכך על משלחי יד בפריס במאה ה-13 ועל העיסוק בטוויית משי בפרט? התייחסו לשוני בין מקצוע זה למקצועות אחרים המנויים בספר המקצועות.

 

 

עורכת: נורית דרמר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload