Please reload

מקורות אחרונים

מי אוהב את השישי?

השבת תמיד הייתה אחת הסימנים המובהקים של חיים יהודיים, אך לא פחות מן השבת עצמה, גם הצלילים, הריחות והמראות של ההכנות לשבת ביום שישי היו ביטויים לחיים יהודיים.

 

 

 איור של כלי להטמנת חמין בשולי כת"י צרפתי בן המאה ה-14, שמצוי בספריית הוטיקן. MS. Vat. Ebr. , 324, fol. 156.

(Images Copyright Biblioteca Apostolica Vaticana)

 

לפניכם שני סיפורים על הכנות לשבת מתוך "ספר חסידים". ספר זה, שהתחבר במאות ה-12 – 13 בגרמניה, מכיל סיפורים, דרשות ומשלים בעלי לקח מוסרי שניתן ללמוד מתוכם על חיי היהודים בגרמניה – המנהגים שלהם, האמונות שלהם והמסורות שלהם. הספר נכתב על ידי קבוצה המכונה "חסידי אשכנז" ששמו דגש על קיום מצוות ומילוי רצונות האל. חסידי אשכנז נטו להוכיח את הציבור הרחב על חוסר האדיקות שלהם בקיום מצוות. הסיפורים ב"ספר חסידים" דומים לאוספים של דרשות ומשלים עם לקחים דתיים ומוסריים שהיו קיימים בעולם הנוצרי בתקופה זו.

 

מתוך הקריאה בשני הסיפורים ננסה להבין כיצד יהודי אשכנז בימי הביניים תפסו את יום השבת ואת ההכנות אליה, ונחשוב יחד: מדוע היה חשוב למחברי הספר להדגיש כל כך את ההכנות לשבת? האם גם כיום יש חשיבות להכנות לשבת? מה היחס בין ההכנות לאירוע והאירוע עצמו?

המקור מופיע בספר חסידים, בכמה כתבי יד. הגרסה שלפניכם לקוחה מכתב יד שנמצא בפארמה שבאיטליה: 

 

בני אדם הלכו לעשות לוייה עם צדיק אחד בערב שבת.

אמר להם: שובו לבתיכם ותתקנו מאכל לשבת, והכבדו את השבת יותר ממני, שאם תאחרו – לא תוכלו לתקן מאכל לשבת ולעשות צורכי שבת.

וכתיב: "זכור את יום השבת" (שמות כ 8) – מדבר אחד שבא להשכיחו.

 

בעיר אחת היו עושות הנשים בערב שבת צורכי שבת, כי אם אחת עוסקה במטוה. ולאחר מותה, ראה אדם בחלום ששורפין ידיה ועיניה בנעורת פשתן.

אמר להם: למה אתם עושים כן?

אמרו: זאת היתה עוסקת בערב שבת בפשתן ולא עסקה בצורכי שבת.

 

תתקנו: תכינו.

הכבדו: כיבדו

וכתיב: וכתוב

כי אם: חוץ מ-

עוסקה: הייתה עסוקה

מטוה: טוויה 

נעורת: חוטים שנפרדים מהפשתן כאשר מנערים אותו.

שאלות לדיון

1. מי לדעתכם היה הקהל המיועד של סיפורים אלו? מדוע היה צורך לספר להם סיפורים כאלה?

2. מדוע היה חשוב לחסידים להתכונן לשבת, גם על חשבון מעשים חשובים אחרים, לפי הסיפורים האלו? (שימו לב – יש כמה הסברים שונים!)

3. האם ההסברים על החשיבות של ההכנות לשבת משכנעים אתכם? מדוע?

4. בכל אחד מן הסיפורים יש קשר לעולם המתים. הסבירו את הקשר וחשבו: מה התרומה של עולם המתים למסר של הסיפורים האלו?

5. מי אחראי על ההכנות לשבת, לפי כל אחד מהסיפורים? 

6. האם גם כיום יש חשיבות להתכונן לשבת?

7. מה יותר חשוב בעיניכם – ההכנה לשבת או השבת עצמה?

8. כתבו מחדש את אחד הסיפורים מנקודת המבט של אחת הדמויות.

 

עורכת: אריאלה להמן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload