Please reload

מקורות אחרונים

מסים ומעשים: תשלומי מסים במאה ה-13

בדיוק כמו בימינו, גם בימי הביניים הוטלו מסים מסוגים שונים על האוכלוסייה. כך למשל הוטלו מסים על ייצוא של סחורות מחוץ לעיר או על ייבוא סחורות לתוכה, וכן מסים על בעלי משלחי יד מסוימים כמו מסים על קצבים או מוכרי יין ועוד.

 

בעשור האחרון של המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14 ביקש המלך פיליפ הרביעי לאסוף מסים מתושבי צרפת, על מנת לממן צרכים שונים של הממלכה. במסגרת איסוף המס נערכו בעיר פריס שבעה מפקדים בין השנים 1292 – 1313 ובהם נרשמו שמותיהם של תושבי העיר וסכומי המס שהוטלו עליהם. לעיתים כללו המפקדים גם את מקצועותיהם של התושבים, קשרי משפחה או מקום המוצא – במקרה ומדובר במהגרים. המפקדים נרשמו בצורה מסודרת להפליא ובשלהי הרשימות נכללו גם קבוצות מיעוט: יהודים, לומברדים, אנשי כמורה ואפילו מתים.

 

לפניכן/ם שתי רשומות לדוגמא מתוך מפקד המס לשנת 1292 בעיר פריס. עיינו במקורות וחשבו במה עשויות רשימות המס לסייע לנו בהבנת חיי היומיום של יהודי העיר פריס בשלהי המאה ה-13? מה ייחודיותן של הרשימות לעומת מקורות אחרים כגון שו"תים, ספרי הלכה ומנהג, ספרי תפילה ומקורות אחרים?

 

כך נראה דף אחד מתוך רשימות המסים. להלן תרגום של כמה שורות:

 

[רחוב] פטיט פונט 

אברהם [ש]בנו משה מלווה כספים ואשתו - 8 זוזים

אברהם האנגלי, מקנט [Kent, שם של מקום באנגליה], הרמינט [שם], אשתו - 4 זוזים.

שאלות לדיון

1. באלו קטגוריות ניתוח ניתן להשתמש בבחינת הנתונים ממפקדי המס? (מגדר, מקצועות, מוצא, קרבת משפחה, דת, מגורים משותפים וכו')

2. לפי הרשומות לדוגמא, מה היו הפרטים החשובים לפוקדים שאספו את המס? האם ניתן להצביע על פרטים חשובים יותר ופרטים חשובים פחות? אלו נתונים לדעתכן/ם היו הכרחיים בכל רשומה?

3. ערכו רשימה של נתונים שניתן ללמוד מתוך מקור "כלכלי" כמו מפקד המס (התייחסו גם לעובדה שבידינו כמה רשומות שנערכו בשנים סמוכות). במה עשויים לסייע לנו נתונים כלכליים בלמידה על יהודים בימי הביניים?

4. על סמך רשימות המסים שורטטו במאה ה-19 מספר מפות של העיר פריס בת המאה ה-13. חשבו כיצד רשימות המסים סייעו בהכנת מפות אלו והאם לדעתכן/ם מפות אלו מדויקות? באיזו מידה כן? באיזו מידה לא?

5. ברשימות המסים בשנים שלאחר 1292 כמעט ולא נזכרות נשים. דונו: מה יכולה להיות הסיבה ל"העלמותן" של נשים מן הרשימות? לאור תשובותיכן/ם: האם לדעתכן/ם הרשימות מהימנות? אלו בעיות עלולות להיות בהסתמכות על רשימות המסים?

 

 

עורכת: נורית דרמר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload