Please reload

מקורות אחרונים

מעמדן הכלכלי של אלמנות יהודיות

התאלמנות, הן של גברים והן של נשים, לא הייתה דבר נדיר בימי-הביניים. הספרות היהודית הימי-ביניימית עסקה רבות בסוגיות הקשורות להתאלמנות, ובעיקר התאלמנותן של נשים. הקטע הבא, מתוך ספר חסידים, יכול לעזור לנו להבין קצת יותר על חייהן של אלמנות יהודיות בימי הביניים ועל הבעיות שבהן נתקלו הן ומשפחותיהן. ספר חסידים היא יצירה בת המאה ה-12 וה-13, המכילה כאלפיים סימנים ומיוחסת לרבי יהודה החסיד. הספר הוא מן 'מדריך' הכולל סיפורים, הלכות, מנהגים ומשלים המשקפים את עולמם של חוג חסידי אשכנז שחיו באזור גרמניה, ומתייחס להיבטים רבים בחיי היום-יום. דרך מקרה זה, ננסה לראות אם ניתן להבין קצת יותר על חייהם של אלמנות יהודיות בימי-הביניים ועל הבעיות שבהן נתקלו הן ומשפחותיהן. 

 

 

 איור מתוך: British Library Royal MS 6 E VI, fol. 104. 

(Wikimedia Commons)

 

בקטע מוצג מקרה שבו איש זקן נושא אלמנה. לפני נישואיו, הוא נותן את ביתו כמתנה לחבר נאמן, ואומר לחבר שאם יוולדו לו בנים, הרי שהבית יעבור לידי הבנים שלו, גם אלו מהנישואים הראשונים וגם אלו מהנישואים עם האלמנה. לאחר זמן מה, החבר נהיה חולה והזקן ביקש להחזיר לעצמו את הבית. אך חברו החולה אמר לו שלא יחזיר את הבית, שמא לא יוולדו לו בנים מאשתו השנייה (האלמנה לשעבר), ואז יצא שהיא תירש את הבית, במקום הבנים של הזקן.

המקור מופיע בספר חסידים, כתב יד פארמה, סימן תתתיג:

 

"מעשה באיש אחד זקן שנשא אלמנה כבת ל' שנים או כמ' שנים, וקודם שנשאה נתן את ביתו במתנה לאיש נאמן וגם אשתו של אותו הייתה נאמנת.

אמר: אם אשתי תלד בנים, הרי תתן הבית שנתתי לך לבניי שיש לי מאשתי ראשונה ולבניי מאשתי זאת שאני לוקח עתה.

חלה אותו שניתן לו הבית במתנה וביקש הזקן להחזיר לו הבית. אמר לו: לא אחזיר לך שמא לא יהיה לך בנים מזאת ויהיו בניך מאשתך הראשונה מגורשים, והאשה שיש לך עתה תירש. אלא בחר לך נאמן כמוני ואתן לו באותו תנאי שנתת לי, כי אם רואה אדם שהוא חולה וניתן לו במתנה שיחזיר לבניו כתנאי שכתבנו."

 

ל' שנים: שלושים שנה

מ' שנים: ארבעים שנה

שאלות לדיון:

1. מה ניתן ללמוד מגילן של האלמנות?

2. מה יכולות להיות הסיבות להתאלמנותן בגיל יחסית צעיר?

3. האם ניתן ללמוד דבר מקטע זה על יחסים בין אנשים בתוך הקהילה? 

4. מה ניתן ללמוד על התא המשפחתי באשכנז? על נישואין ("בין איש זקן" ל"אלמנה כבת ל' או כמ' שנים")? ועל ילדים (מנישואין ראשונים ונישואין שניים)? ומה ניתן ללמוד, אולי, על יחסיהם של ילדים מנישואין קודמים עם האישה השנייה?

5. למה, לדעתכם, נתן ה"איש הזקן" לשכנו לשמור על רכושו?

6. שימו לב שהרכוש בסיפור הזה שייך לגבר. מה ניתן ללמוד מכך לגבי הכוח הכלכלי והעצמאות של האלמנה? האם ניתן לראות כאן דאגה לחלשים בחברה?

7. האם לדעתכם ניתן לראות יחס דומה כלפי אלמנות כיום?

 

 

עורכת: אטל קלאורה

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload