Please reload

מקורות אחרונים

סיור ברחובות פריס: רחובות ובתים בפריס במאה ה-13

פריס של המאה ה-13 הייתה אחת מן הערים החשובות והגדולות ביותר באירופה. אך מהי בעצם עיר בימי הביניים? כיצד נמדד גודלה של עיר? כיצד נראו רחובותיה של העיר ומי היו האנשים שגרו ברחובות הללו? ואיך אפשר למצוא את היהודים שהתגוררו בעיר בימי הביניים?

 

לפניכן/ם מפת העיר פריס, ששורטטה בשנת 1875 על סמך רשימות של משלמי המס המלכותי מן המאה ה-13. עיינו במפה וחישבו על הפרטים החשובים בעיר, על מבנה העיר, המבנה הטופוגרפי והגאוגרפי שלה. הביטו ברחובות ובנקודות הציון המופיעות במפה.

 

שאלות לדיון

1. ערכו רשימת מאפיינים של עיר ימי ביניימית, כפי שעולים מן המפה שלעיל. השוו במידת האפשר לידוע לכם על העיר בימי הביניים.

2. אלו פרטים הנמצאים במפה עשויים להוות "עוגנים" הקיימים גם בפריס של ימינו?

3. כיצד עשויה לסייע לנו המפה של העיר פריס להבין כיצד הייתה בנויה עיר ימי ביניימית? במה היא שונה / מיוחדת לעומת מקורות אחרים המוכרים לכם מימי הביניים?

4. כיצד לדעתכם אפשר למצוא את היהודים המתגוררים בעיר פריס במאה ה-13? האם לדעתכם יכולה להיות דרך לכך? (האם מוכרים לכם מקורות נוספים שעשויים לעזור? האם יש שמות של רחובות שעשויים להעיד על המתגוררים ברחובות הללו?)

5. המפה שלהלן שורטטה על סמך רשימות משלמי המסים מן המאה ה-13, בהן מצוינים שמות התושבים משלמי המיסים יחד עם רחובות המגורים שלהם. האם לדעתכן/ם המפה מדויקת? באיזו מידה כן? באיזו מידה לא? מה עשויה המפה ללמדנו על המרחב העירוני בימי הביניים?

6. האם וכיצד לדעתכן/ם המפה מעידה על כמות התושבים שחיו בפריס באותה תקופה?

 

 

עורכת: נורית דרמר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload