Please reload

מקורות אחרונים

צדיק ורע לו, רשע וטוב לו - תורת הגמול בסיפור הימי ביניימי

תורת הגמול – שאלת השכר והעונש על קיום או אי-קיום מצוות – היא שאלה בעלת משמעות רבה עבוד האדם המאמין. אחת הבעיות המרכזיות עבור האדם המאמין היא ההתמודדות עם חוסר ההתאמה בין הגמול הנראה לעין לבין מעשיו של אדם:  כיצד ייתכן ש"צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" (תלמוד בבלי, ברכות ז ע"א)? לאורך ההיסטוריה האנושית בכלל, ובימי הביניים בפרט, עסקו בשאלה זו.

 

 

 

אנו נעסוק בשאלת השכר ועונש מתוך סיפור אחד – המופיע בגרסאות שונות מתקופת המשנה והתלמוד – בגרסתו הימי ביינימית המופיעה בחיבור יפה מהישועה. חיבור יפה מהישועה הוא ספר המקבץ לתוכו סיפורים ומעשיות, שנכתב במאה ה-11 על ידי רבינו נסים בן רבי יעקב מקירואן – צפון מרכז תוניס של היום. חלק מהסיפורים מגיעים מהתלמוד ומהספרים החיצוניים וחלקם "מקוריים", וניתן לראות בהם את השפעת הסביבה המוסלמית, ששלטה שצפון אפריקה בתקופה זו. כוונת המחבר היתה להציע מענה לבעיות בהן נתקלו יהודי קירואן ולעורר ולעודד את בני העם היהודי בכלל ובמטרה לחזק את אמונתם התמימה על ידי מעשיות בדבר צדיקותם ושכרם של האנשים והנשים "הפשוטים". הספר ככל הנראה נכתב במקורו בערבית-יהודית – ערבית הכתובה באותיות עבריות – ותורגם לעברית מאוחר יותר. חיבור יפה מן הישועה היה אהוד בקהילות ישראל בתפוצות, ויעידו על כך מספר רב של מהדורות מודפסות.

המקור מופיע בחיבור יפה מן הישועה, פרק ח עמ' כב:

 

"ומסופר על אשה, ששמה קמחית, שילדה שבעה בנים וראתה כיצד כולם שמשו בכהנה גדולה.

נכנסו אליה החכמים ז"ל וביקשו אותה להודיעם במה זכתה לכך.

אמרה להם: מעולם לא ראתה קורת ביתי את שערי.

אמרו לה: כל חטה שטוחנים אותה מוציאה קמח, וחטה שלך, הקמחית, כשטוחנים אותה [היא] מוציאה סולת לבנה.

וראה בן אדם! למה זכתה ברוב יראתה את ה' ושכינתו וברוב צניעותה."

 

שמשו בכהנה גדולה: ראתה את כל בניה בתפקיד הכהן הגדול

במה זכתה לכך: מהי המצווה עליה הקפידה כך שזכתה לשכר זה

מעולם לא ראתה קורות ביתי את שערי: הקפידה על כיסוי ראשה, כך שאפילו הקירות והמשקופים בביתה לא ראו את שערות ראשה.

כל חטה שטוחנים אותה מוציאה קמח, וחטה שלך, הקמחית, כשטוחנים אותה [היא] מוציאה סולת לבנה: זהו מדרש שם, המסביר מדוע נקראה קמחית. סולת לבנה היא איכותית יותר מקמח פשוט. 

שאלת לדיון

1. מהי המצווה עליה קמחית מקבלת שכר? האם יש מצוות שהן נשיות במובהק?

2. מהו השכר שזכתה לו קמחית? האם שכרה של קמחית הוא שכר נשי דווקא?

3. האם לדעתכם צריך לזכות בשכר?

4. מדרש השם מציע לקשור בין השם לבין השכר. מה משמעות הסולת הלבנה לעומת הקמח?

5. כהן גדול מתחלף בשני מקרים: (א) הכהן הגדול נפטר או (ב) הכהן הגדול נטמא במהלך העבודה ביום הכיפורים. אם כן, האם קמחית באמת זכתה?

6. בגרסה מוקדמת יותר של הסיפור (אבות דרבי נתן, ל"ה) אכן נאמר כי קמחית זכתה לראות שניים (בלבד!) מבניה ככהנים גדולים. מדוע אם כן בסיפור זה מודגש שקמחית זכתה לראות את כל שבעת בניה כהנים גדולים?

 

 

עורכת: עדי נמיה-כהן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload