Please reload

מקורות אחרונים

אשת חיל

בחורף 1196 דולצא ושתי בנותיה בלט וחנה נרצחו על ידי שני אנשים שתקפו את ביתם, כנראה ממניעים פליליים. לאחר מותם, ר' אלעזר בן יהודה, הבעל של דולצא ואבי הבנות, כתב עליהן קינה, המבוסס על הפיוט "אשת חיל", שמופיע בספר משלי (ל"א 10 - 31). החלק הראשון של הקינה מספר על האירוע, וחלקו השני מתאר את הנשים ואת מעשיהן היומיומיים בחרוזים. בעזרת הפיוט ניתן להכיר דמות אמיתית שחיה בימי הביניים ומעט על מה שהיה לה חשוב.

 

 

בתתקנ"ז לפרט: בשנת 1196

דולצא: שם, שפירושו מתוקה או נעימה (מאיטלקית dulce)

בלט: שם, שפירושו יפה קטנה (bellette)

 

 

 

איור משולי כתב יד של ה-Rochester Chronicle. כתב היד נמצא בספרייה הבריטית, Cotton Nero D. II., folio 183v.

(Wikimedia Commons)

 

 

 

 

 

 

 

שאלות לדיון

1. מה ר' אלעזר משבח אצל הנשים?

2. כיצד ר' אלעזר ודולצא התפרנסו?

3. תארו את מעשיהן היומיומיים של הנשים בקינה. האם יש משהו שהנשים עשו שהפתיע אתכם?

4. השוו בין הקינה לבין מקורו המקראי, במשלי ל"א 10 - 31. 

5. אלו מוסדות של הקהילה היהודית מוזכרים בקינה?

6. כיצד החיים המתוארים בקינה משקפים את נסיבות החיים בימי הביניים?

 

 

עורכת: אלישבע באומגרטן

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload