Please reload

מקורות אחרונים

מעשה הדודאים: בין לידת יששכר להארי פוטר

צמח הדודאים ידוע כבר מתקופת הממלכה המצרית (תקופת המקרא) כצמח בעל תכונות רפואיות, בעיקר כמשכך כאבים (כמו אקמול). סביב הצמח נרקמו אגדות רבות ונקשרו לו תכונות פלאיות ואף מסוכנות - מסורת שתוכלו למצוא את עקבותיה בספר "הארי פוטר וחדר הסודות", שם מסופר על הצורך לשים אוזניות בשעת הוצאת צמח דודאים צעיר כדי להימנע מצעקתו הממיתה.  

 

איור מתוך כת"י של תרופות, שנמצא בספריית נאפולי, MS. ex-vind. Gr. 1, fol. 90. 

(Wikimedia Commons)

 

יהודים בימי הביניים הכירו את השימוש בצמח הדודאים גם כסגולה לפריון, תכונה פלאית הקיימת בצמח ומסייעת לקליטת הריון, וזאת לאור המסופר בספר בראשית (ל 14 - 18). הסיפור המקראי מורכב משני חלקים (פס' 14 - 16 ופס' 17 - 18). בין שני החלקים קיים מתח באשר לשאלה מה הוביל ללידת יששכר: האם השימוש בדודאים, שהם סגולה לפריון, או שלידת יששכר היא "שכר אלוהי" לאמו, לאה. על המתח המתגלה בסיפור ניסו לענות פרשנים רבים לאורך השנים.

  

באגדה המופיעה ב"מדרש אגדה", קובץ של מדרשים ופירושים על חמשת חומשי התורה, המסודרים לפי סדר הפרשות, מסופר על התכונות הפלאיות של הצמח והשימוש בו כסגולה להריון. למעשה, אגדה זו מציעה תשובה לשאלה בזכות מה נולד יששכר. קובץ המדרשים הזה נאסף בסוף המאה ה-14 בסוריה, ושמו ניתן לו על ידי שלמה בובר, שרכש את כתב היד והיה המהדיר של המהדורה הראשונה של החיבור. 

האגדה קושרת בין ברכת יעקב לבנו יששכר "יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם" (בראשית, מט 14) לבין צמח הדודאים הפלאי:

 

"'יששכר חמור גרם'. אל תיקרי גָּרֶם אלא גָּרַם

שהלך ראובן בשדה ומצא דודאים ולא היה יודע מה הם,

והלך ואסר חמור בדודאים והלך לו.

מה עשה החמור? רצה לברוח ונעקרו הדודאים וצעקו [צעקה] גדולה ומת החמור,

כי כן דרך הדודאים.

וכשבא ראובן אצל חמורו וראהו מת הבין שהיו דודאים,

ולקחם ונתנם לאמו לאה, ונולד יששכר. ואותו החמור שהוציא הדודאים גרם ליששכר שנולד

ועל כן אמר יששכר לא גרם לו שיבא כי אם החמור.

 


אל תקרי: מדרש זה הוא מדרש 'אל תקרי', המציע אפשרות קריאה אחרת לפסוק על ידי שינוי התנועות מהמילה "גָּרֶם" ל"גָּרַם".

אסר: קשר

דרך הדודאים: טבעם של הדודאים, שצעקתם ממיתה את השומעים.
הבין שהיו דודאים: ראובן הבין שחמורו מתן בגלל הצעקה ולכן הבין שמדובר בדודאים ושאפשר להשתמש בהם כסגולה לפיריון.

שאלות לדיון

1. עיינו בבראשית ל 14 - 18 והסבירו במילים שלכם את המתח בתיאור הולדת יששכר.

2. עיינו באיור של הדודאים. מדוע לדעתכם שייכו לדודאים תכונות פלאיות כמו פריון או צעקה ממיתה?

3. האם המדרש מציג את הולדת יששכר באור חיובי או שלילי? הוכיחו את עמדתכם מתוך הטקסט. 

4. מה אתם מסיקים מכך שהאמונות בסגולות הרפואיות והפלאיות של הדודאים היו משותפות ליהודים ולשכניהם הלא-יהודים?

 

 


עורכת: עדי נמיה-כהן

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload