Please reload

מקורות אחרונים

ערב יום הכיפורים לפני 800 שנה

אווירה מיוחדת יורדת על העיר ירושלים בערב יום הכיפורים. בשכונות השונות יורד עומס התנועה, הכבישים מתרוקנים, ולאט לאט רואים אנשים יוצאים לרחובות אחרי סעודה מפסקת בדרך לבית הכנסת. חלקם לבושים בגדים לבנים ולרגליהם נעליים שאינן עשויות עור.

 

 איור לצד תפילת נעילה - התפילה האחרונה ביום הכיפורים - מתוך סידור תפילה איטלקי משנת 1383.

הסידור נמצא באוסף הספריה הבריטית בלונדון. BL. Ms. Add. 26968, fol. 287.

 

תיאור ממחזור ויטרי יכול ״להזמין״ אותנו לדמיין את ערב יום הכיפורים באירופה הצפונית בימי הביניים. מחזור ויטרי הושלם במאה השלוש עשרה והוא מיוחס לתלמידו של רש״י, רבי שמחה בן שמואל מוויטרי שבצרפת. זהו מחזור בו גם מופיעות הלכות הקשורות לחגים השונים. וכך מתוארות הפעולות אותן עושה אדם ערב יום הכיפורים:

 

כך הוא סדר של יום הכיפורים: טובל אדם בשבע שעות או בשמונה ולובש בגדים נקיים. ובמקום שנהגו להדליק מביאין כל אחד ואחד נרו לבית הכנסת [...] ומתפללים תפילת מנחה [...] ואינו מתודה אלא אמ' מיד אבינו מלכינו [...] והולכים לבתיהם ויאכלו ענוים וישבעו ויהללו את ה' דרשיו. והיה לפנות ערב יחליפו נעליהם מעל רגליהם, והולכים כולם לבית הכנסת מגדול ועד קטן ומדליקין את הנרות.

 

(מחזור ויטרי, סדר יום הכיפורים סימן א)

 

סדר: הפעולות שצריך לבצע וסדרן.

טובל אדם: רוחץ את גופו במי מקווה או מים חיים אחרים.

בשבע שעות או בשמונה: שעות תפילה זמניות. שעות היום מחולקות למספר מקטעים שווים כדי לקבוע זמני תפילה ביחס לשקיעה ולזריחה. שבע שעות או שמונה זה בערך אמצע היום, סביב 12:00 בצהרים בתקופת תשרי.

תפילת מנחה: התפילה של הצהרים, לפני שהחג נכנס.

שאלות לדיון

1. הסבירו במילים שלכם מה עושה אדם לאורך היום כהכנה לכניסת החג?

2. האם כל הפעולות מתרחשות באותו המקום, למשל בבית הפרטי, או בבית הכנסת, או שכדי לבצע את כולן יש לנוע ממרחב אחד לאחר?

3. האם מחזור ויטרי מתאר פעולות שנהוג לעשות עד היום?

4. נסו לדמיין: איך עוזרות ההכנות האלה ליצור אווירת חג?

5. איך אתם מדמיינים שהיה נראה בית הכנסת בעיר ויטרי לפני שמונה מאות שנה? אילו רמזים יש לכם במקור לגבי הארגון של בית הכנסת, מי השתמש בו, איך הוא היה מואר בחג, האם התפללו בו ביום או בלילה וכיוצא באלה?

 

 

עורכת: נטע בודנר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload